Anasayfa / Genel Kültür / Eğitim / Planlama Nedir? Eğitim Planlaması
planlama nedir

Planlama Nedir? Eğitim Planlaması

Planlama tanımı pek çok defa yapılmıştır. Bu tanımlardan biri, Anderson’a göre planlama, “bazı amaçlara ulaşabilmek için gelecekte uygulanacak olan bir takım kararları hazırlamaktan oluşan bir süreçtir.” Anderson bu sürecin içerdiği temel kavramları da şöyle sıralamaktadır;

  1. Planlama geleceğe yönelik bir çalışmadır.
  2. Planlama daha çok eylem üzerinde duran bir uygulamadır.
  3. Hedef alınan bir amaç olduğuna göre, planlama tartışılmış bir çaba ister.
  4. Planlama birbirine bağlı bir dizi kararlan birlikte getirir.
  5. Planlama sınırlı kaynaklatın çeşitli programlar arasında dengeli bölünüşü, yani maliyetleri dikkate almak zorundadır.

Eğitim Planlaması

Eğitim planlaması, ekonomik ve toplumsal kalkınma planlarından ayrı düşünülemeyeceğine göre, önce bu kavramları tanımlamak yararlı olacaktır.

Dar anlamda ekonomik kalkınma planı, birey başına düşen ulusal geliri ve üretim kapasitesini artırmayı hedef almaktadır.

Geniş ardamda ekonomik kalkınma, planı, yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedef almaktadır. Bu, bininci tanıma göre daha karmaşıktır.

Dar anlamda toplumsal kalkınma planı, kaynakları yetersiz olan yurttaşlara en az yaşam koşulları sağlamak için devletin ya da yerel yönetimlerin almaları zorunlu olan önlemleri öngörmektedir.

Geniş ardamda toplumsal kalkınma planı, ekonomik ve toplumsal ilerlemeyi destekleyen toplumsal yapılar, değer dizgelerim çabaların yaratılması için gerekli olanakları da öngörmektedir.

Daha geniş ardamda toplumsal kalkınma planı, tümüyle toplumun hedeflerini ve gereksinmelerini karşılamayı amaç edinmekte, kısaca bütünleşmiş kalkınmayı hedef almaktadır.

Özetlenecek olursa, eğitim, ekonomik düzenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle ekonomik planlamanın tanımlanması gerekmektedir.

Belli bir dönemde, belirli sosyo-ekonomik amaçlara ve sayısal olarak ifade edilebilen hedeflere ulaşabilmek için, bu işle görevlendirilmiş organlar tarafından ve daha önceden saptanan araçları pullanmak suretiyle belli bir bölgede yürütülen faaliyetlerin tümüne iktisadi plancılık denir”.

Bu tanıma göre bir planın temel öğeleri şunlardır:

1. Bu işle görevlendirilmiş belli organlar bulunacaktır.
2. Plan, belli, bir dönemi kapsayacaktır.
3. Planın belli soşyo-ekonomik amaçlan olacaktır.
4. Ulaşılması gereken sayısallaştırılmış hedefleri belirlenecektir.
5. Bu hedeflere ulaşmak için, önceden saptanan araçlar kullanılacaktır.

Bu tanım, dolayısı ile içerdiği temel öğeler, aynen eğitim planlaması için de geçerlidir.

Ekonomi sözlüğündeki tanımıyla yetinilecek olursa eğitim, bilginin genç kuşaklara, yetişkinlere öğretilmesinden oluşan bir “ekonomik etkinliktir. Eğitim içeriği ve koşulları, öğretilecek başlıca bilgilerin niceliğine, öğreneceklerin sayışına bağlıdır. Ekonomik anlamda gelişmekte olan ülkeler için söylendiği, gibi toplumsal ve ekonomik kalkınmanın bir bilgi işi olduğu ölçüde eğitim, kalkınmaya koşut (paralel) olarak değişen bir etkinliktir, öyleyse eğitim ekonomik ve toplumsal kalkınmanın bir parçasıdır.

Bunu kaçırma!

silahlı adam ölüm

Ölüm ile Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Ölüm ile alakalı kelimeler nelerdir? Ölüm sözlük anlamı a. 1. Bir insan, bir hayvan veya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir